ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ИГРА “XPLORA ACADEMY ЧЕРЕН ПЕТЪК 2019”

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Експлора Академия” OОД със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Триадица”, ул Княз Борис I Nо.58, ет.2, ЕИК 205805340. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи на:
на телефон +359 88 80 80 036, на имейл human@xplora.bg или на Интернет страницата на Xplora Academy – https://xplora.academy
гр. София, бул. “Янко Сакъзов” 19, ет 3, ап 8.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 29.11.2019 г. от 07:00 часа и продължава до 01.12.2019 г. включително до 23:59:59 часа.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда в страницата на Xplora Academy – https://xplora.academy

 

IV. УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

1. През периода на Промоцията, всички потребители, които отговарят на изискванията на Правилата за употреба на Xplora Academy – https://xplora.academy/terms/, могат да закупят определени курсове на намалена цена в страницата на Xplora Academy – https://xplora.academy.

2. Промоционалните условия са са, както следва:

2.1 Промоционални цени

  • “Основи на Facebook рекламата – курс с изпит” – 148 лв. промоционална цена при 248 лв.
  • “Основи на Facebook рекламата – курс” – 89 лв. промоционална цена, при стандартна цена 178 лв.
  • “Основи на Facebook рекламата – курс с консултация” – 118 лв. промоционална цена, при стандартна цена 198 лв.

2.2 Първите трима, които закупят в периода на промоцията, ще получат 1 час безплатна консултация. Тя може да се ползва след приключване на три модула от курса. Консултацията може да включва обсъждане на генерална стратегия за присъствието във Facebook платформата и обсъждане на стратегия за кампания във Facebook, обсъждане на аудитории за таргетиране с Facebook реклама , конкретни тактики и настройки на самата кампания, както и съвети и следващи стъпки за последваща оптимизация.

2.3 Всеки закупил през периода на промоцията получава уникален код за еднократна употреба за 15% отстъпка от текущи и бъдещи курсове – онлайн или присъствени.

3. Един потребител може да закупи на промоционална цена описана в т.2.1. само един от курсовете по избор в рамките на промоционалния период.

3.1. Един потребител може да ползва само един от трите слота за безплатна консултация описани в т.2.2.

3.2. Един потребител може да получи само до 1  уникален код за еднократна употреба за 15% отстъпка описан в т.2.3.

 

V. УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.IV на настоящите правила.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на промоцията, както и да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на пари за закупени услуги в страницата на Xplora Academy – https://xplora.academy 

 

VII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Официалните Правила са публикувани на 24.11.2019 г. на сайта https://xplora.academy
Информация за промоцията може да бъде получена на телефон +359 88 080 036 и на адрес: гр. София, бул. “Янко Сакъзов” 19, ет 3, ап 8.