.

MASTERCLASS - Потребителска пътека за B2B маркетинг

ТОЗИ МАЙСТОРСКИ КЛАС Е ПОЖЕЛАН ОТ МНОГО КОМПАНИИ, С КОИТО КОМУНИКИРАХМЕ БЪДЕЩАТА ПРОГРАМА НА МАЙСТОРСКИТЕ НИ КЛАСОВЕ

Вече проведохме две много успешни издания на майсторския клас Потребителска пътека за HR маркетинг. Участниците потвърдиха, че концепцията за потребителска пътека, и най-вече конкретно как да се изгражда за HR маркетинг, е нещо ключово и няма достатъчно структурирани материали по темата.

Оказа се, че подобна нужда има по отношение на потребителските пътеки за B2B маркетинг. Стъпваме върху това, че в Xplora над 1/3 от клиентите ни са изцяло, или имат и значим дял на бизнес към бизнес сегмент. И с много от тези компании работим заедно от много години.


Ето защо представяме майсторски клас Потребителска пътека за B2B маркетинг - комбинация от елементите, които ще ви трябват, за да планирате, изграждате, анализирате и подобрявате потребителската пътека за вашите бизнес аудитории. И да не забравяме - да си осигурявате подкрепа в организацията за необходимите ресурси за това - времеви, човешки и финансови.

Снимки и отзиви от майсторските ни класове

ЗАЩО ПОТРЕБИТЕЛСКА ПЪТЕКА ЗА B2B MARKETING?

Маркетингът става все по-фрагментарен, като все по-голямо значение имат както фазата, в която сме в отношенията с даден представител на потенциален или текущ B2B клиент, но и тези побутвания, които ние като бизнес можем да планираме и да придвижим таргет потребителите. Основните предизвикателства са:

 • Спецификата на B2B - когато говори за потребителска пътека постоянно изкача въпросът за рационалния избор, но и емоционалните тригъри за поведението на потребителите. За всеки, които работи в B2B сегмента е ясно колко рано по потребителската пътека се появява нуждата от управление на риска и управление на бюджета. Това открива множество възможности, но е и предизвикателно - какво съдържание, кога, в какъв формат и в какъв канал. Емоциите са налични, но рамката, в която се проявяват са различни
 • По-дълга потребителска пътека - много често, поради спецификата на B2B, самата потребителска пътека е по-дълга и ние трябва да планираме както колко да я удължим, така и кога какъв точно loop да планираме, за да придвижим отново потребител, който не е дал сигнал, е е преминал на следващ етап в пътеката
 • Разнообразни аудитории с различни нужди и модел на поведение - в процеса много рядко има само един участник от страна на B2B компанията. Това поставя сериозни предизвикателства по отношение на типове информация и каскадирането й, както и за извличане на правилните сигнали за тип и сила на интереса
 • Огромен комуникационен шум - все повече компании комуникират. Някой го правят отлично и надграждат всеки месец работещите практики, както и тестват нови подходи. Това води до предизвикателството да се откроим, но и да придвижим потребителите напред по желаната от нас потребителска пътека
 • Някои точки на контакт работят отлично, други - може би, трети - вероятно не - ключова част от потребителската пътека е точката на контакт, т.е. Мястото, в което потребителят взаимодейства. Това може да включва както физическо или онлайн събитие, така и специализирано онлайн или принт издание, бизнес или не бизнес социални мрежи, до разбира се - нашия фирмен сайт.
 • Потребителската пътека е начинът да имаме Marketing Qualified Leads, но често тя е пожелателна - опитът ни показва, че при правилния подход Marketing Qualified Leads са отлични и лесно могат да бъдат конвертирани в Sales Qualified Leads, именно благодарение на правилната предходна потребителска пътека като самосгментиране на потребителите и nurturing процес
 • Дали потребителите ще “запишат” в съзнанието си правилната информация - потребителите “записват” в съзнанието си тези частици на информация, за които имат увереност, че ще са им полезни и ще улеснят бъдещото им поведение, както и разбира се - емоционалното си състояние на конкретна информация (като все повече кратките формати предхождат, а после следват по-сложните формати, а даже и самите те могат да бъдат направени в стил conversational marketing. Това осигурява оптимално използване на дадени послания и материали, както и оптимизиране на разходите за реклама чрез правилното използване на по-кратките формати преди и след по-дългите формати).
 • Рамка за планиране, анализ, консолидиране на изводите и последващо скалиране - от управленска гледна точка има нужда от рамка и подходи, които се приемат от всички участници в организацията, което позволява фокусирани и надграждани усилия, и осигуряване на необходимите ресурси.
КАКВО МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ С ПРАВИЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПЪТЕКА ЗА B2B MARKETING?

Представете си потребителската пътека - най-лесно се описва като “като потребител … види …. Съдържание в канал …, той/тя ще може да натисне и ще попадне на …. Там ще види … и ще може да прегледа …. След това може да избере между … и ….”. Изглежда логично, но опциите са хиляди. А ресурсите (времеви, зовешки, финансови) са ограничени.


Ето какво можете да постигнете с правилното прилагане на подхода на изграждане и надграждане на потребителска пътека в областта на B2B Marketing:

 • Ясни потребителски пътеки за всички заинтересовани страни и всички типове таргет потребители
 • Ясен модел за целите на отделните точки на контакт и вписването им в конкретна стъпка в потребителската пътека
 • Лесни и възприети в цялата компания интуитивни модели за създаване и надграждане на потребителската пътека
 • Разбиране кое съдържание и как може и следва да бъде комуникирано и подсилено чрез реклама
 • Оптимално въздействие според фазата на заинтересованост и на отношения с потребителя и ясни следващи стъпки по отношение на съдържание
 • Разбиране за липсващо, приемливо и за отлично съдържание на потребителската пътека
 • Яснота при планиране на източниците на трафик според целите, планираната дължина на потребителската пътека и наличните финансови ресурси
ОНЛАЙН
Формат
4 + 4 часа
Продължителност
12.06. и 13.06.2024 г.
Дата
КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ НА ТОЗИ MASTERCLASS?
 • Какво е потребителска пътека - елементи
 • Какви грешки да избягвате (и да идентифицирате) при потребителската пътека
 • Специфики на потребителската пътека при B2B маркетинг за външни и за вътрешни аудитории
 • Модели за планиране, реализиране, анализ и скалиране на потребителската пътека, които са разбираеми и приложими в цялата компания
 • Как да планирате достигането да конкретни аудитории, накъде да ги насочвате, какви са ключовите целеви действия, как да оценявате поведението на потребителите
 • Как да осмисляте дължината на потребителската пътека в контекста на ефективността (точните хора правят правилните за вас неща) и ефикасността (влагате ресурси в работещите за вас неща и ограничавате влагането на ресурси в неработещите за вас неща) - при вас, при конкурентни и при референтни компаниии
 • Защо даден подход би довел до по-добри резултати и така - как да осигурявате и/или заявявате нужните ресурси
 • Ще имате възможност за самоподготовка, както и допълнителни материали, за да вземете максимума от моделите на майсторския клас
Вземи сега
MASTERCLASS за ПОТРЕБИТЕЛСКА ПЪТЕКА за B2B MARKETING
350 лв.
Участие в майсторския клас, както и достъп до Модул Планиране, управление и анализ на дигитални кампании от Цялостната програма по дигитален маркетинг
450 лв.
MASTERCLASS и ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА за 2 часа индивидуален online workshop за прилагане на моделите от майсторския клас
350 + 400 250 лв.
ЗА КОГО Е НАЙ-ПОДХОДЯЩ ТОЗИ MASTERCLASS?
 • Управители и собственици на бизнес. Особено приложимо е за компании, в които управителят или собственикът активно участва, или е в неговите отговорности да участва в стратегическия маркетинг и в одобрението на маркетинг активности
 • Маркетинг мениджъри и мениджъри бизнес развитие, които отговарят за планирането на целия процес по B2B маркетинг по ефективен и ефикасен начин. Акцент е осмислянето на елементите на потребителската пътека и приложимите модели за планиране, управление, анализ и скалиране на B2B Marketing дейностите чрез правилно изградена и надграждаема потребителска пътека.
 • Маркетинг професионалисти, които отговарят за планирането, създаването и/или възлагането, управлението и резултатите от дейностите по B2B маркетинг. Обучението дава ясна рамка за планиране, управление, анализ и скалиране на потребителската пътека, включително пропуски, неработещи елементи (и как да бъдат идентифицирани), анализ на потребителските пътеки, прилагани от конкурентни или от референтни компании.
 • Комуникационни специалисти, въвлечени в комуникациите за B2B маркетинг активности. Обучението дава ясна рамка на процеса на B2B маркетинг, дейностите по планиране, управление и анализ на резултатите от комуникационни кампании за B2B аудитории
КАКВО ВКЛЮЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
 • Избор на примери на участниците, които да бъдат анализирани.
 • Проучване и разбиране на B2B аудиториите
 • Създаване на ефективна B2B стратегия
 • Планиране на кампания
 • Генериране на лийдове
 • Модели за потребителската пътека - планиране, реализиране, анализ и надграждане.
 • Микромоменти за B2B
 • Реклама в Linkedin
 • Реклама в Google
 • Канали, настройки за измерване и таргетиране
 • Детайлни примери
 • Въпроси и отговори.
ПРОГРАМА за 12.06.

9:00 - 9:15

Онлайн включване и нетуъркинг. Избор на примери по време на masterclass (от предварително изпратените от участниците във формата за предварителна информация).

9:15 - 9:45

Въведение в B2B marketing Примери за спецификата на B2B. Разлики с B2C. Веселин Рогелов и Георги Малчев

9:45 - 11:00

Проучване и разбиране на аудиториите за B2B

 • Определяне на целеви сектори и сегменти
 • Дефиниране на Buyer personas и тяхната роля
 • Използване на фирмени данни за определяне на основни pain points и разбиране на клиентските нужди
 • Дискусия и обсъждане на Buyer personas от бизнеса на участниците

11:00 - 11:15

Кафе пауза и зареждане с енергия

11:15 - 12:15

Създаване на ефективна B2B маркетинг стратегия

 • Поставяне на SMART цели за B2B маркетинга според целите на бизнеса
 • Определяне на KPIs и benchmark нива
 • Създаване на B2B маркетинг стратегия и интегриране на дигиталния маркетинг
 • Създаване на ново съдържание, подходящо за таргет аудиториите и изпълняващо целите на стратегията
 • Избор на подходящи канали за комуникация
 • Дискусия и идеи за цели на бизнесa на участниците

12:15 - 13:15

Примери за тактическо изпълнение

 • Дигитални асети и инфраструктура
 • Офлайн канали и как да ги интегрираме
 • Подготовка на кампанията
 • Координация с търговския екип
 • Дискусия за идеи за генериране на лийдове за бизнеса на участниците
ПРОГРАМА за 13.06 (екип Xplora)

9:00 - 9:15

Онлайн включване и обсъждане на идеи от предния ден

9:15 - 9:45

Въведение в спецификите на потребителската пътека за B2B маркетинг

 • Три причини да използваме модел на потребителска пътека в B2B маркетин
 • Елементи на потребителската пътека.
 • Евристика в потребителската пътека за B2B
 • Грешки при отделните елементи.

9:45 - 10:15

Микромоментите в потребителската пътека.

 • Клъстерите микромоменти в B2B потребителската пътека
 • Инструменти за описване на клъстерите въпроси
 • Подход при спечелване на отговорите
 • Дискусия за генериране на микромоменти и подходи за спечелването им за бизнеса на участниците

10:15 - 11:15

Реклама по потребителската пътека: Social media + Google

 • Tипове кампании и рекламни формати - част 1

11:15 - 11:30

Кафе пауза и зареждане с енергия

11:30 - 12:30

 • Tипове кампании и рекламни формати - част 2
 • Как да достигнем до правилната аудитория?
 • Дискусия и примери за бизнеса на участниците

12:30 - 14:00

Дигитални асети и инфраструктура

Анализ на резултатите от дигиталните ни кампании. Ключови фактори за успех

B2B dashboard в Looker studio

Финална дискусия

ГОСТ ЛЕКТОР
Веселин Рогелов
Веселин Рогелов - Digital Marketing Manager и Deputy CMO в Neterra.
Опит:

Веселин има над 12 г. oпит в маркетинг и дигитален маркетинг. С експертиза в изграждане на дигитална инфраструктура за целите на бизнеса, conversion rate optimizations, анализи и Data mining & ROI). Тема: Намиране на инсайти и причинно-следствени връзки във фирмените данни.

Образование:
 • Technical University Sofia
 • Sofia University - HBS courses
Вземи сега
MASTERCLASS за ПОТРЕБИТЕЛСКА ПЪТЕКА за B2B MARKETING
350 лв.
Участие в майсторския клас, както и достъп до Модул Планиране, управление и анализ на дигитални кампании от Цялостната програма по дигитален маркетинг
450 лв.
MASTERCLASS и ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА за 2 часа индивидуален online workshop за прилагане на моделите от майсторския клас
350 + 400 250 лв.

Ако за майсторския клас има по-малко от 10 записани и заплатили участници, то провеждането му се отлага за следваща дата. Заплатилите имат избор да участват на следващата дата или да получат обратно заплатената сума.

КОМБО И ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
 • MASTERCLASS за повече от един човек от екипа на компания.
 • MASTERCLASS и преференциална цена за модул Планиране, управление и анализ на маркетинг кампании (3 курса).
 • MASTERCLASS и преференциална цена за индивидуална консултация по темите от майсторския клас
Отзиви от майсторските класове
Мира Цветкова

Employer Branding Manager на Ocean Investments

За нас като екип това беше истинско изживяване, което ни сплоти и обогати. Влязохме в света на storytelling-a и си тръгнахме заредени за още много професионални „авантюри“. Добре структуриран и разнообразен курс, който със сигурност ще допринесе за надграждане и развиване на HR маркетинга в компанията, за която работите.

Дорислава Стоилова

Talent Acquisition Specialist at Lufthansa Technik Sofia

Изключително приятно представено с акцент върху методи и модели, които биха били много приложими в практиката. Ценни съвети и примери, които да използваме, когато оформяме съдържание в социалните мрежи и не само, наситено и с личен пример. Това, което за мен беше изключително полезно е практическата част, както и дискусиите между отделните модули. Препоръчвам сис сигурност.

Катерина Владова

Project Manager в NEXT BASKET

Най-полезната част за мен бяха дискусиите на реални казуси и примери от практиката, с които много професионалисти се сблъскват. Чудесно допълват лекционната част и дават истинската стойност.

Пламен Матов

Account Manager в NEXT BASKET

Незаменима добавена стойност от реалната работна среда, какво работи и какво не работи, какъв е подходът спрямо различни типове бизнес, аудиториите и техните потребителски пътеки. Полезни дискусии, които поставят на обсъждане сред участниците съществуващи казуси от практиката им. Подходящо е и за начинаещи, и за професионалисти в сферата на маркетинга.

Драгия Драгиев

CEO, MiniMart (BGC AD)

Богато и полезно съдържание, поднесено с отлична скорост от водещи лектори в областта на маркетинга в България. Супер препоръки за книги за допълнителна информация и добре построени слайдове.

Нина Койнова

LS-S Leadership Support GmbH

Чудесно структуриран мастърклас с полезно съдържание и много фокусирани сесии. HR маркетинг концепции, илюстрирани с реални случаи от бизнес средата, разбираеми и поднесени с отлична скорост. Адмирации за лекторите, професионалисти, които провокираха полезни прозрения за мен по отношение на конкретни практики, които мога да започна да прилагам директно в работата.

Силвия Петрова

Regional Marketing and Communications Manager, Balkans/MED/Turkey/CIS, Acronis

Интересен, приложим и добре структуриран майсторски клас, посветен на толкова гореща тема. Изобилие от реални, запомнящи се примери и послания от кухнята на професионалисти с дългогодишен опит.

Анелия Горянова

Sr. Employer Branding & Content Specialist, CESE SCA Region · Amadeus

Много добре синтезиран, практичен и вдъхновяващ мастърклас за надграждане на знания в областта на HR маркетинга. Впечатлена съм от споделения опит на лекторите, от умението им да съберат на едно място и да представят по увлекателен начин толкова много модели и подходи за създаване на различни видове съдържание. А препоръките за допълнителна литература са истински подарък.

Гергана Цвяткова

Talent Acquisition Manager, A1

Истински стойностно обучение, което бих препоръчала на професионалисти, които се занимават с привличане на таланти, employer branding или PR,искат да повишат нивото на преживяване на кандидатите си и да позиционират още по-успешно работодателската си марка, чрез историите, които разказват.

Споделените успешни практики и конкретни методи бяха представени така завладяващо от Жоро и Мадлен, че с лекота задържаха фокуса на вниманието ни до самият край на обучението. J Най- ценното за мен беше изобилието от практическите примери от бизнеса, които бяха споделяни във всеки модул, дискусиите в почивките и възможността да упражняваме методологията и след обучението. Така, освен че си тръгнахме с „домашно“ J, си взехме и конкретни идеи за подобрения, който да приложим в работата си.

Благодарим, Жоро и екип! Очакваме с нетърпение Част 2. ;)

За нас в медиите