fbpx

Информация относно дружеството, което обработва данните ви:

   
Наименование „ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205805340
Седалище и адрес на управление гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2
Телефон +359 88 80 80 036
E-mail [email protected]
Уебсайт http://xplora.academy/

 

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

 

 

 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. „ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ“ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използване на уебсайта http://xplora.academy/, регистрация на уебсайта, осигуряване на достъп и участие на потребител във форумната платформа, изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър), провеждане на курсове и изпити и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 9, ал. 2, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас или предприемане на стъпки за сключване на такъв;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използване на уебсайта http://xplora.academy/, регистрация на уебсайта, осигуряване на достъп и участие на потребител във форумната платформа, изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър), провеждане на курсове и изпити и сключване на договори с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • закупуване и провеждане на обучителни курсове и изпити, съответно издаване на сертификат за успешно издържан изпит;
 • предоставяне на пълна функционалност при използването на форума;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър);
 • извършване на подбор на кандидати за работа.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на договор с партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с партньор и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на дружеството по изпълнение на договора. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор – целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
 • Регистрация на потребител в уебсайта http://xplora.academy/ и поддръжка на акаунта – целта на тази операция е създаване и поддържане на профил, който предоставя възможност на потребителя да използва форумната платформа на уебсайта, както и да се запише на предлаганите курсове или изпити от Дружеството. Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.
 • Участие на потребител във форумната платформа – целта на тази операция е осигуряване на достъп на потребителя до публикациите във форума на уебсайта http://xplora.academy/, както и участие в самия форум чрез коментари и споделяне на съдържание. Въз основа на извършената оценка на въздействието операцията „Участие на потребител във форумната платформа“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Организиране на курсове и изпити – операцията има за цел записване за и  провеждане на курсове и съответно изпити, както и издаването на сертификати на успешно издържалите изпитите, съобразно условията на Експлора Академи. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и неголемия брой физически лица, чиито лични данни се събират към момента, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до лицата, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Обработка на запитвания изпратени чрез форма на уебсайта http://xplora.academy/ – целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по телефон или имейл за целите на идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни на кандидати за работа: (за извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография);
 • Цел, за която се събират данните: 1) Индивидуализиране на кандидата; 2) Осъществяване на контакт с кандидата и провеждане на комуникация; 3) Извършване на подбор на кандидати.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за сключване на договор с партньор – юридическо лице: (имена на законните представители на юридически лица и имена и единен граждански номер на пълномощници на юридически лица)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на физическото лице като законен представител на юридическо лице или търговец за целите на сключване и изпълнение на договор и съставяне на данъчни и счетоводни документи и 2) Идентифициране на пълномощника с оглед удостоверяване на представителната му власт.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за сключване на договор с партньор – физическо лице: (имена, единен граждански номер, адрес, телефонен номер, имейл адрес)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на лицето като партньор, 2) Осъществяване на връзка с него и 3) Изпълнение на договора.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Данни за получаване на бюлетин (нюзлетър): (имена, е-mail)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на физическото лице, абонирало се за получаване на бюлетин, 2) Осъществяване на връзка с физическото лице за изпращане на информационен бюлетин и 3) Изпращане на бюлетин;
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни на курсисти: (имена, потребителско име, имейл адрес, резултати от проведени изпити, ниво и получени сертификати при провеждане на курсовете)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на лицето като курсист и участник в изпити, 2) Осъществяване на връзка с него, 3) Извършване на обучението и 4) Издаване на сертификат на успешно издържалите изпита.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Личните данни на курсистите се обработват на основание – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, т. (б) от GDPR.
 • Данни за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез интернет страницата на дружеството: (имена, телефон, e-mail адрес)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на отправилия запитване и 2) Осъществяване на връзка с лице, отправило запитване през формата на сайта – http://xplora.academy/contact/ и изпращане на отговор на запитване.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез интернет страницата на Дружеството се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни за извършване на регистрация на интернет страницата http://xplora.academy/: (потребителско име, имейл адрес)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на притежател на акаунт, 2) Осъществяване на връзка с потребителя с оглед управлението на акаунта и 3) Използване на услугите, които предоставя уебсайтът.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Данните се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни за участие във форумната платформа: (потребителско име, имейл адрес, допълнителни данни, предоставяни от Вас, съдържащи се във Ваши публикации във форума)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Идентификация на участник във форума, 2) Извършване на публикация от потребител във форума на уебсайта и 3) Представяне на потребителя пред другите потребители на форума и достъп до потребителския му акаунт.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели – чл. 6, ал. 1, б. (a) GDPR.
 • Данни за IP адрес –  Подобряване на сигурността на услугата.
 • Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на потребител – физическо лице за целите на предотвратяване на злоупотреби с използването на акаунт от повече от няколко лица.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – Данните се обработват на основание обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете – чл. 6, ал. 1, б. (е) GDPR.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 14 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

 

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 5. (1) „ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ“ съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа/стаж за срок не по-дълъг от 6 месеца от момента на окончателно приключване на процедурите по набиране и подбор на персонал/стажанти. След изтичане на срока, ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) В случай, че неодобрен кандидат за работа/стаж е предоставил оригинални или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност, квалификационна степен, стаж или друго обстоятелство, Дружеството връща тези документи на кандидата в 6-месечен срок от приключване на подбора.

(3) Данните на партньорите на дружеството се съхраняват за срок от 5 години след прекратяване на договора или за по-дълъг срок, в случай на съдебен или административен спор, с цел защита на легитимните интереси на Дружеството. Данните, съдържащи се в данъчни и счетоводни документи, се съхраняват за съответния предвиден в закона срок.

(4) Данните на курсистите се съхраняват за срок от 5 години след приключване на обучението, изпита съответно изтичане на срока на сертификата  или за по-дълъг срок, в случай на съдебен или административен спор, с цел защита на легитимните интереси на Дружеството. Данните, съдържащи се в данъчни и счетоводни документи, се съхраняват за съответния предвиден в закона срок.

(5) Данните за участие във форума се съхраняват до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на потребителя, освен ако има законово задължение да се съхраняват за по-дълъг срок или за целите на легитимния интерес на Администратора. След оттегляне на съгласието, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(6) Дружеството съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата на уебсайта на Дружеството – http://xplora.academy/contact/, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице или 1 година от последната осъществена комуникация със запитващия.

(7) Администраторът съхранява Вашите лични данни за регистрация на уебсайта за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в интернет страницата, освен ако е налице основание за по-дългото им обработване. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(8) Дружеството съхранява личните данни на лицата, заявили получаване на  информационен бюлетин (нюзлетър) до оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето.

(9) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 1 по имейл.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в интернет страницата, Вашият акаунт ще стане неактивен.

(4) Ако има направена от Вас поръчка за провеждане на курс, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при завършването на курса.

(5) Ако има направени публикации във форума, оттеглянето на съгласието няма да се отрази на вече направените от Вас публикации с използваното от Вас потребителско име, които ще останат публични.

(6) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(7) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

(8) ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

 

Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
 • техническа информация за функционирането на интернет страницата, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в интернет страницата.

 (4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 2 по имейл.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Дружеството ще преустанови обработката вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили във форума.

 

Право на преносимост

Чл. 12. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, като изпратите искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 3 по имейл.

 

Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 16. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, Администраторът може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни (хостинг доставчик, фирми за издаване на сертификати, рекламни платформи, счетоводство), които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 17. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез попълване и изпращане по имейл на формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 

 

 

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

   
Наименование „ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205805340
Седалище и адрес на управление гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2
Телефон +359 88 80 80 036
E-mail [email protected]
Уебсайт http://xplora.academy/

 

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

Приложение № 2 –

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

   
Наименование „ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205805340
Седалище и адрес на управление гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2
Телефон +359 88 80 80 036
E-mail [email protected]
Уебсайт http://xplora.academy/

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 3 – Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

 

До

   
Наименование „ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205805340
Седалище и адрес на управление гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2
Телефон +359 88 80 80 036
E-mail [email protected]
Уебсайт http://xplora.academy/

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

☐e-mail:

☐Администратор – приемащ данните:

Наименование  
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)  
E-mail  
API интерфейс  

 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

 

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail или чрез API ………..

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

Приложение № 4 –

Искане за коригиране на данни

 

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон*):

 

До

   
Наименование „ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 205805340
Седалище и адрес на управление гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2
Телефон +359 88 80 80 036
E-mail [email protected]
Уебсайт http://xplora.academy/

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

   
Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….