1 Общи положения

1.1 “Експлора Академи ООД”, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Триадица”, ул Княз Борис I Nо.58, ет.2, ЕИК 205805340, вписано в търговския регистър, предоставя услуга на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА на потребителите, наричани по-долу Курсисти.

Услугата известна още като Xplora Academy се намира на адрес https://xplora.academy или друг уебсайт или приложения, посочени от “Експлора Академи ООД” (наричани по-нататък “Експлора Академи“) със съдържанието, което е достъпно на Уебсайта през съответен период от време (наричано по-долу “Услугата“).

 

1.2 Тези общи условия (наричани по-долу “Общи условия”) се прилагат спрямо споразумения между Експлора Академи и физическо лице (наричано по-долу “Курсист“) по отношение на Услугата. Само физическите лица, навършили 18 години, които пребивават в Република България, могат да закупят и ползват Услугата. Експлора Академи, от своя страна, има право да откаже или незабавно да прекрати достъпа на Курсист, ако той е извършил нарушение на Общите условия за ползване.

 

1.3 Настоящите Общи условия за ползване са приложими към и обвързват Експлора Академи и Курсистът. Споразуменията могат да имат за предмет специални условия (включително специални оферти, цени, срокове и начини на плащане, срок на договора и др.), които Експлора Академи предлага в различни периоди във времето. При противоречие между специалните условия и Общите условия за ползване, специалните условия имат предимство. Общите условия за ползване и специалните условия заедно представляват споразумението, приложимо между Курсистът и Експлора Академи (наричано по-долу “Споразумението”). За да получи достъп до Услугата, Курсистът трябва да потвърди, че е прочел и приел Споразумението. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, Курсистът декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва безусловно.

 

1.4 Когато Курсистът закупи Услугата, Експлора Академи ще предостави потвърждение на Споразумението чрез електронно писмо, изпратено на електронния адрес, предоставен от Курсиста при регистрацията му. Потвърждението ще съдържа текста на Споразумението. Споразумението се смята за сключено в момента, в който Курсистът го приеме, като кликне върху обозначения бутон на Уебсайта за финализиране на поръчката. Изпратеното електронно писмо също ще съдържа и допълнителни инструкции за употреба на Услугата.

 

1.5 Споразумението може да бъде сключено само на български език. Споразумението (което представлява споразумение, сключено по електронен път) ще се съхранява от Експлора Академи и Курсистът ще получи текста на Споразумението в имейла за потвърждение, изпратен на имейл адреса, предоставен от Курсиста. Приложимите към настоящия момент Общи условия за ползване са налични на Уебсайта. Потребителите приемат, че техните лични данни ще се обработват от Експлора Академи в съответствие с приложимата Политика за поверителност, налична на Уебсайта.

 

2 Обхват на Услугата

Територия

2.1 Услугата може първоначално да се използва само в Република България (наричана по-долу “Територията”). Потребителите могат да използват Услугата и при временно пребиваване в чужбина. Когато потребителите влизат в уебсайта или стартират възпроизвеждане на съдържанието, Експлора Академи може да провери IP адресът на Потребителите. Ако IP адресът на Потребителите е неидентифициран или се намира в чужбина, достъпът до Уебсайта няма да бъде гарантиран и възпроизвеждането на съдържание може да бъде отказано.

 

Съдържание

2.2 Услугата съдържат видео, снимково, текстово и друго дигитално съдържание включено изцяло по преценка на Експлора Академи. Курсистът получава достъп до съдържанието, налично на Уебсайта, непосредствено след като Курсистът е поръчал Услугата и е приел Споразумението. Експлора Академи се стреми да подобрява непрекъснато преживяването на Уебсайта на Курсиста. Поради това Услугата и тяхното съдържание могат в бъдеще да бъдат заменяни, модифицирани или актуализирани. Настоящият списък със съдържание на Услугата ще бъде достъпен на Уебсайта. Промените, модификациите или актуализациите на съдържанието на Услугата и други промени във външния вид на Уебсайта не се считат за изменение на Споразумението или на Услугата, освен ако приложимото законодателство не изисква друго. 

За в бъдеще Експлора Академи може да въведе различни нива на Услугата с различно ценообразуване. Ако се въвеждат различни нива, потребителите ще могат да закупят Курсове на ниво по техен избор.

 

Лиценз

2.3 Срещу заплащане на конкретната сума Курсистът закупува лиценз за ползване на съответния Курс в Уебсайта и получава достъп до пълното съдържание на съответния закупен Курс или избрано ниво на Курса, ако е налично. Лицензът важи за конкретен период, описан в страницата на конкретната Услуга.

 

Изпит

2.4  Срещу заплащане на конкретната сума Курсистът може да закупи правото за явяване на изпит. За да се яви на съответния изпит, Курсистът трябва да е минал успешно през съдържанието на закупения от него Курс.  Експлора Академи и Курсистът уточняват конкретен ден и час, от предложени от Експлора Академи дни и часове. В този ден и час Курсистът следва да дойде в офиса на Експлора Академи в гр. София, за да се проведе физически Изпитът. Ако Курсистът не може да се яви на живо, то Курсистът и Експлора Академи може да определят, по предложение на Експлора Академи, определен ден и час, в който да се проведе онлайн изпит със screencast функция за проследяване на явяването на изпита. Експлора Академи не прави запис и не съхванява запис от проведените онлайн изпити.

 

Оценяване 

2.4.1. При явяване на датата на изпита на Курсиста му се дава задание, което може да изпълни в рамките на два (2) часа. За да получи сертификат за успешно преминаване на Изпита, Курсистът трябва да изпълни заданието успешно. Заданието включва практическа и теоретична част. Изпитът, който Курсистът премине може да бъде със следните оценки “Успешен изпит” при оценка между 5 и 8 от 10 възможни точки, или “Отличен изпит” при оценка 9 или 10 от 10 възможни точки. При получаване на оценка по-малка от 5 се смята, че Курсистът не е преминал Изпита успешно и трябва да се яви на поправка. Курсистът има право на една поправка без допълнителна такса на дата, която ще бъде уточнена допълнително с Курсиста. Датата за поправка не може да бъде по-късна от 3 седмици след първия Изпит.

 

Срокове

2.4.2 Курсистът има право да се яви на Изпита до три (3) месеца след успешно преминаване на закупен Курс с право на изпит. След изтичане на три (3) месечния период Курсистът се смята, че е минал твърде голям период от време и Курсистът губи правото си на Изпит и трябва да закупи отново Изпит (без Курс) на текуща цена налична на Сайта.

Закупуването на отделен Изпит дава временен достъп до закупената Услуга (изпит), което дава възможност на Курсистът да опресни знанията си и да се яви на Изпит в по-късен етап, описан в срока важащ за закупен Курс с право на изпит. Курсист, закупил отделен Изпит, може да се яви на Изпит по правилата описани в т. 2.4. и 2.4.1 до един (1) месец след закупуването му.

Промени в сроковете могат да бъдат уточнени на място и само по преценка и изрично съгласие на двете страни.

 

2.5. Експлора Академи или неговите партньори могат да предлагат ваучери за ползване на Услугата от Курсистите по тяхна преценка. Освен ако условията на офертата за ваучери не предвиждат друго, чрез осребряване на такива ваучери, Курсистите имат право на еднократно специално промоционално ползване на Услугата за ограничен период от време (например допълнителен безплатен Промо период в допълнение към Промо период) (наричан по-долу “Промоционален период”). Курсистите имат право да използват до един ваучер (и да участват в една кампания с ваучери) през всеки последователен период от дванадесет (12) месеца.

2.6 Консултация
Срещу заплащане Курсистът може да получи една от следните маркетингови услуги (Facebook реклама, Google реклама или Съдържание в социалните мрежи), които са договорени и уточнени в писмена форма. Ако има други договорки, те не са покрити в рамките на тази договорка и следват да бъдат уточнени с друга оферта и обхват.
Услугите по консултация “Начален пакет” и “Разширен пакет”, които Експлора Академи предоставя са описани подробно в интернет страницата https://xplora.academy/marketing-konsultacii-za-biznesi/. При закупуването на една от изброените услуги Курсистът изрично се съгласява с описания им обхват.

2.6.1 Услугите в обхвата на консултацията могат да включват, както следва:

Facebook реклама
одит на текущото състояние на кампаниите в Ad Account-a;
първоначални насоки за инсталиране на Facebook Pixel;
първоначални насоки за аудитории, които да таргетирате, включително и ремаркетинг;
първоначални насоки за настройка на рекламните кампании;
първоначални насоки за важни метрики за следене;
първоначални насоки за оптимизация на рекламните кампании;
първоначални насоки за оптимизация на рекламите – визуализация и текст.

Google реклама
одит на текущото състояние на кампаниите в Google Account-a;
първоначални насоки за настройка на Google рекламен акаунт;
първоначални насоки за аудитории, които да таргетирате, включително и ремаркетинг;
първоначални насоки за настройка на рекламните кампании (Search, Display);
първоначални насоки за оптимизация на рекламните кампании (Search, Display);
първоначални насоки за важни метрики за следене;
първоначални насоки за оптимизация на рекламните карета;
първоначални насоки за оптимизация на рекламните визуализации.

Съдържание с социалните мрежи
одит на текущото състояние на Facebook страницата;
първоначални насоки за подобрение на съдържанието;
първоначални насоки за подобряване на ангажираността на аудиторията;
първоначални насоки относно модерацията на страницата;
първоначални насоки за важни метрики за следене.

3 Използване на Услугата

За да може да ползва Услугата, Курсистът трябва да регистрира свой потребителски профил на Уебсайта (вж. по-нататък раздел 4), да има достъп до оборудване, системи и връзки в съответствие с тези Условия за ползване (вж. по-нататък раздел 5). Допълнително са въведени някои технически мерки за защита срещу нерегламентирано използване на Услугата, като копиране, използване извън Територията и по-нататъшно разпространение на съдържанието на Услугата.

3.1 Използване на услугата по Консултация
Възложителят се задължава да осигурява цялата необходима информация за провеждане на съответния анализ и/или документ. При непредоставяне на съответната информация Xplora Academy не следва да отчита непредоставената информация и не носи отговорност ако дадена информация липсва и/или не е отчетена. Ползването на изпратена впоследствие информация, която е липсвала на съответния етап, е изцяло в преценката на Xplora, като ако отчитането на тази информация изисква допълнителни усилия, то Xplora ще предостави оценка на необходимото време за това.
Възложителят се задължава да дава конкретна обратна връзка, в т.ч. указания и/или забележки, по време или в рамките и обхвата на консултацията. Xplora няма задължение да отчита забележки и/или обратна връзка, които са извън обхвата на тази услуга или друга договорена услуги.
Пакет от услугата може да се ползва само веднъж (1). При нужда от допълнителна консултация се изготвя индивидуална оферта, спрямо нуждите на клиента.

 

4 Регистрация, потребителско име и парола

4.1 Регистрацията на потребителски профил трябва да се извърши на Територията на адрес https://xplora.academy. Потребителите, които имат постоянно пребиваване в Република България и са физически присъстват в страната си на пребиваване по време на регистрацията, могат да регистрират профил, за да получат достъп до Услугата. Когато Курсистът регистрира профил, Експлора Академи ще провери дали методът за плащане на Курсиста е издаден в Република България и дали IP адресът на Курсиста се намира в същата страна. Ако IP адресът на Курсиста е неидентифициран или се намира в друга държава, различна от Република България или ако начинът на плащане на Курсиста е издаден в страна извън Република България, може да се наложи допълнителна комуникация с курса за уточняване на достъпа му.

 

4.2 Курсистът е длъжен да гарантира достоверността на декларираната по време на регистрацията информация и при необходимост да актуализира неговия/нейния потребителски профил с коректна информация. При регистрация Курсистът може да предостави информация само относно метода на плащане, който е избрал. Очевидни грешки при въвеждане на данни ще бъдат проверени и Курсистът ще бъде уведомен за тях. Въпреки това, Курсистът е длъжен да прегледа и провери пълнотата и точността на предоставените от него данни по време на процеса на регистрация.

 

4.3 В зависимост от избрания начин на плащане, при регистрация от Курсиста се изисква да предостави всички или някои от следните данни: име, фамилия, мобилен телефонен номер, адрес на електронна поща, парола, номер на кредитна / дебитна карта, CVV / CCV  код и валидност на кредитната / дебитна карта, име на притежателя на картата, данни, свързани с избор на начин на плащане, например данните за сметка на съответния доставчик на плащане, кода на ваучера или всяка друга информация, която може да се изисква и е необходима за завършване на регистрацията (наричани по-нататък “Данни за достъп”). Данните за достъп на Курсиста са лични и не могат да бъдат използвани от трети лица. Курсистът следва да съхранява Данните за достъп по такъв начин, че да ги предпази от неразрешен достъп. Курсистът носи отговорност за всяко използване на Услугата, което се осъществява чрез профилът му в Сайта. Курсистът се съгласява, че няма право да предоставя Данните за достъп на трети лица без изричното съгласие на Експлора Академи.

 

4.4 Ако Курсистът има съмнения за неоторизирано използване на неговите Данни за достъп, Курсистът е длъжен незабавно да уведоми Експлора Академи за това и да промени паролата си. В случай че Експлора Академи има основание да счита, че Данните за достъп са били разкрити или с тях е било злоупотребено по някакъв друг начин от неупълномощени лица, Експлора Академи има право незабавно да прекрати Споразумението в съответствие с раздел 12.4 (c).

 

4.5 Експлора Академи има право по всяко време да поиска от Курсиста да промени паролата си. Промените се извършват своевременно и могат да причинят временни прекъсвания при използването на Услугата. 

 

4.6 Използването на всеки метод на плащане може да бъде блокирано в случай на основателно подозрение за измама или друго престъпление.

 

5 Оборудване и др.

 

5.1 Услугата изисква Курсистът да има достъп до необходимата интернет връзка. Курсистът носи отговорност за всички разходи, свързани с такава връзка, включително разходите за трафик на данни, независимо от това къде в рамките на Територията (вж. По-горе раздел 2.1) Спецификацията на препоръчителните изисквания за минималната интернет скорост, необходима за използването на Услугата, е описана по-долу.

 

Качество         Минималната скорост

240p                 500 kbps

360p                 1 Mbps

720p                 3 Mbps

1080p               7 Mbps

 

5.2 Курсистът има право да използва не повече от 5 (пет) крайни устройства, но ползва Услугата на не повече от 1 (едно) от крайните клиентски (потребителски) устройства в даден момент. Ако Експлора Академи засече потребители, които използват повече от 5 (пет) устройства си запазва правото да прекрати достъпа на Курсиста до Курса без предварително уведомление. Курсистът има право да му бъде възстановен достъпа след първо подобно нарушение, и се задължава да смени Данните за достъп. При повторно нарушение Експлора Академи има правото да не възстановява достъпа на Курсиста до Платформата, както и до съответния Курс.

 

5.3 Освен при изрични разпоредби от приложимото право, Експлора Академи не носи отговорност за невъзможността на Курсиста да използва Услугата или за ограничаване на достъпа му до Услугата поради претоварване на интернет връзката или поради грешки или проблеми, свързани с компютри или други устройства, мрежи, електроника или комуникации, които са извън контрола на Експлора Академи.

 

6 Такси и плащане

6.1 Таксите за Услугата се заплащат в съответствие с актуалните приложими цени, публикувани на Уебсайта. Приложимите такси ще бъдат на разположение на Курсиста, който ще може да се запознае с тях преди сключването на Споразумението, като процедурата по регистрация предвижда изрично потвърждение от Курсиста, че той е наясно, че поръчката е обвързана със задължението за заплащане на цената. Експлора Академи не носи отговорност за приложимия валутен курс или за други такси, начислявани от банката или от доставчика на платежни услуги. Потребителите следва да се свържат предварително с доставчика на платежни услуги за повече подробности.

 

6.2 Плащането на Услугата на Експлора Академи дава достъп до тях за упоменатия в страницата на всяка Услуга период се извършва авансово. Периодът започва да тече от момента, в който Курсистът е получил достъп до Услугата. Ако този ден не съществува в даден месец, последният ден от даден календарен месец е датата на плащането.

 

6.3 Курсистът може да извърши плащане на таксата чрез всеки от начините за плащане, предлагани от Експлора Академи на Уебсайта. Курсистът се съгласява да подпише необходимите документи при нужда.

 

6.4 Ако на Курсистът бъде предоставен Промо период или Промоционален период, за него такса е такава, която е в съответствие с техните Условия.

 

6.5 Когато наближи датата на падежа на Курсиста ще бъде изпратено уведомително електронно писмо чрез електронна поща, изпратена на електронния адрес, предоставен от Курсиста.

 

6.6 Ако плащането не бъде успешно или не е извършено навреме, Експлора Академи има право да преустанови или ограничи достъпа на Курсиста до Услугата незабавно. Експлора Академи също има право да прекрати Споразумението с незабавен ефект, ако забавата за плащане, продължи повече от двадесет (20) дни.

6.7 За да се ползва услугата по Консултация, следва тя да бъде платена предварително, спрямо текущата цена в Платформата. Закупуването на Услугата по консултация става само и единствено с предоставен уникален код, който трябва да е изпратен от Xplora Academy заедно с инструкциите за употреба, след предварително одобрение на заявката за Услугата.

7 Използване на Услугата

7.1 Курсистът може да използва Услугата само за лична употреба и в съответствие с настоящите Общи условия за ползване. Курсистът няма право – и не може да насърчава, улеснява или да принуждава трета страна да направи следното:

 

 

7.2 Услугата могат да се използват само в рамките на Територията и в съответствие с раздел 2.1. Курсистът няма право по какъвто и да е начин лично или като насърчава, улеснява или принуждава трета страна да използва или да се опитва да използва Услугата извън Територията или в противоречие с раздел 2.1.

 

7.3 Използването на Услугата в нарушение на този раздел 7 се счита за съществено нарушение на Споразумението, което може да доведе до незабавно прекратяване на Услугата от Експлора Академи (вж. По-нататък раздел 12).

 

7.4 Услугата по консултация може да се ползва от деня на валидиране на плащането и е валидна в 14 дневен срок от него.

 

8 Използване на Услугата от непълнолетни лица

8.1 Услугата може да съдържа материали, които се смятат за неподходящи за непълнолетни лица.

 

8.2 Услугата не са предназначени за използване от деца без участието, надзора и съгласието на родителите или настойниците. Родители, настойници или други възрастни, които позволяват на деца да използват Услугата, носят пълната отговорност за определяне дали съдържанието на Услугата е подходящо за такова дете.

 

8.3 Експлора Академи предоставя технически средства за ограничаване на достъпа до Услугата или до определено съдържание. За достъп до Услугата или определено съдържание може да се изисква парола, ПИН код или други подобни средства.

 

9 Изменения

9.1 Курсистът изрично приема и се съгласява, че Експлора Академи има право да променя в разумна степен цените и другите клаузи на Общите условия за ползване. 

Експлора Академи и Курсистът се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Курсистът след изричното му уведомяване от Експлора Академи и ако Курсистът не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

 

9.2 Курсистът изрично приема и се съгласява, че Експлора Академи има право в разумна степен да прави значителни промени в съдържанието, обхванато от Услугата. Курсистът трябва да бъде уведомен за тези промени чрез електронно съобщение (имейл), изпратено на електронния адрес, предоставен от Курсистът, не по-късно от тридесет (30) дни преди влизането в сила на съответната промяна. Във връзка с въвеждането на такава значителна промяна Курсистът има право да прекрати Споразумението, считано от деня, в който промяната ще влезе в сила. Експлора Академи информира Курсиста в електронното съобщение за това негово право да прекрати Споразумението. Ако Курсистът не прекрати Споразумението преди влизане в сила на съответната промяна, се счита, че Курсистът е приел промяната.

 

9.3 За целите на раздел 9.2 промяна, която се отнася до съдържанието, е значителна, когато обемът на съдържанието, обхванато от Услугата, е драстично намален или общото разположение на съдържанието е значително променено. 

Значително намаляване означава намаляване с 50% или повече на броя уроците и материалите, обхванати от Услугата.

 

9.4 В случай на предсрочно прекратяване по реда на този раздел 9, когато Курсистът е извършил плащане за период след прекратяването, Експлора Академи ще възстанови надплатената сума в рамките на до тридесет (30) дни от прекратяване на Споразумението.

 

Информация за потребителите относно промени и възстановяване на суми

 

9.5 Информация за промените, описани по-горе, ще бъде предоставена на Потребителите в съответствие с раздел 11 по-долу.

 

10 Право на отказ (Cancellation policy)

Със сключване на настоящото Споразумение Курсистът изрично дава съгласието си за предоставяне на достъп до (получаване на) Услугата до 5 работни дни след сключване на Споразумението и заплащане на цената на Курса. Курсистът се съгласява, че при осъществяване на достъп до (получаване на) Услугата, той има право да се откаже и да му бъдат върнати парите, които е заплатил за Услугата на Експлора Академи, само ако не е минал повече от 30% от съдържанието на Курса. Курсистът може да следи прогреса си в профила му наличен на https://xplora.academy/profile/. За да предяви правото си на отказ, Курсистът трябва да се свърже с Експлора Академи по един следните начини:

E-mail: [email protected]
Телефон.: +359 88 80 80 036;

10.1 Услуга по консултация – Със сключване на настоящото Споразумение Курсистът изрично дава съгласието си за предоставяне на достъп до (получаване на) Услугата по консултация за 14 работни дни след сключване на Споразумението и заплащане на цената на Услугата. Курсистът се съгласява, че при осъществяване на достъп до (получаване на) Услугата, той има право да се откаже и да му бъдат върнати парите, които е платил за Услугата на Експлора Академи, само в първите 3 дни от закупуването ѝ и само ако не я е използвал. За да предяви правото си на отказ, Курсистът трябва да се свърже с Експлора Академи по един следните начини:

E-mail: [email protected]
Телефон.: +359 88 80 80 036;

11 Информация за клиентите

11.1 Експлора Академи може да изпраща уведомления до Курсиста чрез електронна поща или публикация на Уебсайта в съответствие с приложимите закони.

 

11.2 Курсистът е длъжен да актуализира данните си за контакт, ако те се променят по време на ползването на Услугата. Приема се, че Експлора Академи е изпълнило задължението си за уведомяване чрез изпращане на уведомления до последния посочен имейл адрес на Курсиста, независимо дали този адрес се използва от Курсиста или е неизползваем по други причини.

 

12 Срок на Споразумението и прекратяване

12.1 Споразуменията за закупуване на лиценз за Услугата се сключват за период от шест (6) месеца. 

 

12.2 Ако Курсистът желае да прекрати Споразумението, Експлора Академи трябва да бъде уведомена по електронна поща, по пощата или, ако Експлора Академи предоставя такава алтернатива, чрез Уебсайта (на https://xplora.academy/contacts). В случай, че Курсистът инициира прекратяването, Експлора Академи ще изпрати потвърждаващ имейл до Курсистът, в края на абонаментния период. Ако Експлора Академи желае да прекрати Споразумението, Експлора Академи уведомява Курсистът по имейл или по пощата. В съответствие с клауза 12.1 Споразумението се счита прекратено с изтичане на срока на лиценза описан в Споразумението.

 

12.4 В съответствие с предвиденото по-горе, Експлора Академи има право да прекрати Споразумението с незабавно действие и едновременно с това да направи Услугата незабавно недостъпни за Курсистът, в който и да е от случаите:

 

 

13 Право на интелектуална собственост

13.1 Във връзка с изпълнението на Споразумението с Експлора Академи, Експлора Академи предоставя на Курсиста неизключителен, непрехвърляем и ограничен лиценз за използване на съдържанието на Услугата. Курсистът може да използва Услугата и съдържанието й само в съответствие със Споразумението и за своя лична употреба.

 

13.2 Материалите на Уебсайта и съдържанието на Услугата са защитени от закона за авторското право, търговските марки и / или други закони за защита на интелектуалната собственост. Споразумението с Експлора Академи по никакъв начин не води до прехвърляне на Курсиста на право на собственост или каквото и да е право на интелектуална собственост върху съдържанието на Услугата или върху Услугата.

 

14 Сигурност

Курсистът няма право да извършва каквито и да било действия, които биха довели до нефунциониране, претоварване, повреда или смущение на Услугата или Уебсайта. Курсистът няма право да възпрепятства използването на Услугата от друг Потребител.

 

Курсистът няма право да извършва действия с цел осъществяване на неоторизиран достъп до мрежи, компютърни системи, съдържание или информация, свързани с Уебсайта или Услугата. Нарушенията на тази разпоредба ще се считат за съществено нарушение на Споразумението, което, наред с другите последици, може да доведе до прекратяване на Споразумението с незабавен ефект (вж. допълнително Раздел 12).

 

15 Ограничаване на отговорността, смущения и прекъсвания

15.1 Прекъсвания, смущения и други неизправности в платформата на Услугата се съобщават на Експлора Академи възможно най-бързо. Доколкото е позволено от приложимото законодателство, Експлора Академи не носи отговорност за дефекти в Услугата, които са извън контрола на Експлора Академи в съответствие с раздел 5.6 по-горе, или други неизправности, дължащи се на използването от Курсиста на оборудване, което не е одобрено или на небрежност на Курсиста.

 

15.2 По отношение на такива смущения, прекъсвания и други неизправности, в резултат на които Услугата са станали неизползваеми и, за които Експлора Академи носи отговорност съгласно раздел 15.1, Потребителите, които изрично заявят претенцията си, имат право да получат справедливо обезщетение, което се определя в съответствие с приложимото законодателство. Потребителите нямат право на обезщетение за смущения, прекъсвания и други неизправности, влияещи на Услугата, които се дължат на поддръжка. Експлора Академи информира Потребителите, ако е наясно, че ще има техническо спиране в платформата на Услугата.

 

16 Задължение за обезщетяване

Курсистът се съгласява да предпази и обезщети Експлора Академи, неговите дъщерни дружества, служители и лицензодатели за всякакви загуби, разходи или искове, възникнали в резултат на или във връзка с нарушаване на Споразумението, приложимите закони или на правата на трети страни от страна на Курсиста.

 

17 Прехвърляне на права

Експлора Академи има право, с предварителното съгласие на Курсиста, да прехвърли своите права и задължения по Споразумението на друго дружество от същата група или на трета страна, за която разумно може да се очаква, че ще изпълни задълженията си по Споразумението по задоволителен начин. Курсистът има право да прехвърли правата и задълженията си по Споразумението с предварителното съгласие на Експлора Академи.

 

18 Връзки от Уебсайта

Уебсайтът може да съдържа връзки (линкове) към други уебсайтове, управлявани от трети страни. Експлора Академи не контролира и не поема никаква отговорност за такива връзки или съдържанието на такива уеб сайтове. Курсистът ползва на свой собствен риск такива уеб сайтове.

 

19 Отказ от права

Ако Експлора Академи не упражни свое право, произтичащо от Споразумението или се въздържи от предприемане на действия срещу нарушаването на Споразумението от Курсиста, това не се счита за допускане на нарушението или бъдещи подобни нарушения и в никакъв случай няма да засегне правата на Експлора Академи по Споразумението.

 

20 Жалби и спорове

Ако Курсистът по някаква причина не е удовлетворен от Услугата, може да се свърже с Експлора Академи, използвайки данните за контакт, посочени в Раздел 21, или други данни за контакт, ако са налични на Уебсайта.

 

Курсистът и Експлора Академи трябва първо да положат усилия за разрешаване на всички спорове, произтичащи от Споразумението, по взаимно съгласие. В случай, че страните не могат да постигнат споразумение, спорът ще бъде отнесен за решаване от компетентния съд в Република България. Споразумението се подчинява на разпоредбите на чешкото законодателство, освен ако не е предвидено друго в него. Всеки потребител има определени потребителски права съгласно българското законодателство. Като потребител, преди да подаде жалба до компетентния съд, потребителят има право да сезира Комисията за защита на потребителите, с адрес: площад Славейков 4А,София, България, www.kzp.bg, в качеството й на компетентен орган по потребителски спорове.

 

21 Информация за връзка и регулаторен орган

Данни за контакт с Експлора Академи: гр. София, бул. Янко Сакъзов 19 ет. 3, ап. 8;
телефонен номер: +359 88 80 80 036 или имейл адрес: [email protected]

 

Администратор на лични данни: 

„ЕКСПЛОРА АКАДЕМИ“ ООД, ЕИК 205805340

Данни за кореспонденция: гр. София 1463, район „Триадица“, „Княз Борис“ I № 58, ет. 2

Телефон: +359 88 80 80 036 Email: [email protected]  

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: пл. „Петко Р. Славейков“ 4А, 1000 Център, София, Телефон: 0700 11 122, имейл: [email protected]

 

Комисия за защита на личните данни 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Телефон:02 915 3 518 

Email: [email protected], [email protected] Уеб сайт: www.cpdp.bg “

 

Последни промени – март 2020 г.

За нас в медиите